Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

Stadgar för föreningen Konst Runt Möckeln

Reviderade och antagna vid årsmöte 2018-02-07.

§1. Intresseföreningens namn är Konst Runt Möckeln.

§2. Syfte:
Att arrangera en årlig konstrunda med konst och konsthantverk av deltagare bosatta och
verksamma inom Karlskoga och Degerfors kommuner.

§3. Medlemmar:
Medlemskap söks av enskilda personer som är bosatta i Karlskoga och Degerfors kommuner.
Styrelsen beslutar om medlemskap i föreningen.
Medlem är den som betalat medlemsavgift.
Medlem som flyttar från kommunen, kvarhåller sitt medlemskap.
För att delta i den årliga konstrundan betalas en särskild deltagaravgift/serviceavgift av
medlemmen. Avgiften skall vara betald inom utsatt tid. Dessutom krävs att den enskilde
medlemmen aktivt arbetar i en arbetsgrupp.

§.4 Årsmöte:
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång varje år.
Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt tre veckor före. Medlem som önskar att ta upp ett visst
ärende ska skriftligen anmäla detta till styrelsen före verksamhetsårets utgång. Omröstning
sker öppet. Val ska ske med slutna sedlar om så begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom
lottning. I andra frågor gäller den mening som förespråkas av ordföranden. Den som är
medlem i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor.
Vid årsmötet ska förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
5. Granskning av styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning. Redovisning för
kommande budget.
6. Behandling av revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift och deltagaravgift/serviceavgift.
8. Val av ordförande och kassör sker växelvis vartannat år.
9. Val av två styrelseledamöter samt suppleanter.
10. Val av revisor och suppleant.
11. Val av valberedning.
12. Av medlemmar anmälda ärenden.

§5. Styrelsens sammansättning:
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och minst två ledamöter samt två
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs för två år. Vartannat år väljs ordförande
och minst två ledamöter, vartannat år väljs kassör och minst två ledamöter. Om behov av
fyllnadsval uppstår, kan detta ske på ett år och beslutas av årsmötet. Styrelsen utser själv
sekreterare och vice ordförande. Styrelsen är beslutför då minst tre stycken är närvarande.

§6. Annat allmänt möte:
Annat allmänt möte kan sammankallas när styrelsen vill eller när minst tre medlemmar önskar
det. Kallelser till mötet sker skriftligt till varje medlem.

§7. Valberedning:
Valberedningen ska bestå av två personer.

§8. Firmatecknare:
Föreningen Konst Runt Möckelns firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§9. Räkenskaper:
Verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§.10 Stadgeändring:
Beslut om ändringar av stadgar och upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra
följande möten varav ett ska vara årsmöte. Sådant beslut kan fattas bara om ärendet anmälts i
samband med kallelse till mötet.