7. Hopslagarevägen 24

7. Hopslagarevägen 24

Hopslagarevägen 24, Karlskoga